izpis_h1_title_alt

Varstvo osebnih podatkov pri dostopanju do storitve eNapotnica : magistrsko delo
ID Dolenc, Melita (Author), ID Ivanc, Blaž (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (1,51 MB)
MD5: 8E89EB8ED233B58FADB4DB94B6424E8F

Abstract
Uvod: Osnovna pacientova pravica je pravica do zasebnosti, zato se upravičeno pričakuje, da bodo zaupnost pacientovih osebnih podatkov na eNapotnici dosledno varovali vsi, ki delujejo na področju zdravstva, in vsi, ki skrbijo za pacientovo dobrobit in so po zakonu dolžni varovati osebne podatke. Namen: V magistrski nalogi smo si postavili vprašanje, v kolikšni meri je varovanje osebnih podatkov, ki jih lahko vidimo na eNapotnici, vidno osebam, ki do pacientovih osebnih podatkov po zakonu ne smejo dostopati. Zanimalo nas je, ali pacienti prepoznajo kršitve pri posredovanju eNapotnice. Namen magistrske naloge je zavarovati pacientovo zasebnost in ohraniti varnost osebnih podatkov, ki so nam bili zaupani. Metode: Pri izdelavi raziskovalnega dela smo uporabili stratificiran vzorec. V raziskavi so sodelovali pacienti v endokrinološki ambulanti na polikliniki v Ljubljani. Anketirana starostna skupina je bila izbrana naključno. Glede na raziskovalno populacijo smo zbirali podatke s kvalitativno deskriptivno metodo in s študijo domače in tuje literature. Za zbiranje podatkov in ugotavljanje obstoječega stanja je bila uporabljena tehnika ankete, ki je bila opravljena na vzorcu 100 naključno izbranih endokrinoloških pacientov. Vprašalnik je vseboval 21 anketnih vprašanj. Reševanje vprašalnika je bilo prostovoljno in anonimno. Rezultati: V anketi je sodelovalo 68 (68 %) žensk in 32 (32 %) moških, kar predstavlja 100 odstotno udeležbo. S preizkusom ?-kvadrat smo testirali raziskovalna vprašanja in hipoteze. Ugotovili smo, da anketiranci prepoznajo osebne podatke, vendar statistično ne moremo skleniti, da so osebni podatki na eNapotnici dovolj varni. Po mnenju anketiranih eZdravje ne bo izboljšalo učinkovitosti zdravstvenih storitev, se pa strinjajo, da bo naročanje na e-portalu razbremenilo administrativno delo zdravstvenega osebja. Informatizacija zdravstvenega sistema statistično značilno lahko pomeni večjo zlorabo podatkov. Večina anketiranih meni, da eZdravje ni enako dostopno vsem pacientom. Razprava: Uporaba sodobnih informacijskih poti v zdravstvu prinaša dobrodošel napredek, hkrati pa predstavlja težave pri varovanju pacientovih osebnih podatkov. Z uporabo portala eZdravje je omogočeno lažje dostopanje do zdravstvene storitve, kot je eNapotnica. Vse večja ozaveščenost ljudi lahko pomeni izboljšanje zdravstvenega stanja in bolj kakovostno življenje.

Language:Slovenian
Keywords:osebni podatki, varovanje osebnih podatkov, pacientova zasebnost, pacientove pravice, eNapotnica, eNaročanje
Work type:Master's thesis/paper
Organization:ZF - Faculty of Health Sciences
Year:2019
PID:20.500.12556/RUL-113193 This link opens in a new window
COBISS.SI-ID:5749611 This link opens in a new window
Publication date in RUL:12.12.2019
Views:3058
Downloads:379
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:Protection of personal data at accessing the eReferral service : master thesis
Abstract:
Introduction: The basis of the patient's right is the right to privacy, and it is reasonably expected that the confidentiality of patient's personal data, is consistently safeguarded by all those who work in health care and all who care for the patient's well-being and who according to the law are obliged to protect the patient’s personal information. Purpose: In the master's research project, we asked the question, to what extent is the protection of personal data that can be seen on eReferral, also visible to persons who, according to the law, cannot have access to the patient's personal data. We were wondering, whether patients recognize violations when using eReferral service. The purpose of the master's thesis is to protect the patient's privacy and to preserve the security of the personal data that we have been entrusted with. Methods: We used stratified sample in the preparation of the research work. The study included patients of the Endocrinology Clinic at the Polyclinic in Ljubljana. The age group was selected randomly. According to the research population, data were collected using a qualitative descriptive method and a study of domestic and foreign literature. A survey technique was used to collect data and determine the existing condition, which was performed on a sample of 100 randomly selected endocrinologic patients. The questionnaire contained 21 survey questions. Resolving the questionnaire was voluntary and anonymous. Results: Survey involved 100 participants of which 68 (68%) were women and 32 (32%) were men, representing 100% participation. With the hi-square test we tested research questions and hypotheses. We conclude that the participants recognize personal data, but statistically, we can´t conclude that personal data on eReferral are safe enough. According to the opinion of the participants, eHealth will not improve the efficiency of health services but agree that e-portal procurement will ease the administrative work of healthcare personnel. Informatization of the health system can statistically mean more abuse of data. Most respondents think that eHealth is not equally accessible to all patients. Discussion: Use of modern information paths brings progress in healthcare and at the same time presents problems in protecting patient's personal data. By using the eHealth portal, it is easier to access a health service, such as eReferral. Increased awareness of people can mean significant health improvement and a better life.

Keywords:personal data, personal data protection, patient's privacy, patient rights, eReferral, eOrdering

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back