izpis_h1_title_alt

Vloga šolskih svetovalnih delavcev pri obravnavi spletnega nasilja med osnovnošolci
Rakovec, Eva (Author), Gregorčič Mrvar, Petra (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (2,35 MB)
MD5: E25E0EDD0432687153CD5E6904741EB7

Abstract
V magistrskem delu smo proučili vlogo šolskega svetovalnega delavca pri obravnavi primerov spletnega nasilja med osnovnošolci. Osredotočili smo se predvsem na to, kakšno vlogo in kakšne naloge ima šolski svetovalni delavec pri delu z žrtvijo, s storilcem oziroma storilci in opazovalci nasilja ter v okviru tega pri sodelovanju s starši, vodstvom in zunanjimi institucijami. V prvem, teoretičnem delu naloge smo najprej opredelili medvrstniško nasilje v šoli. Nadalje smo predstavili posebnosti spletnega nasilja, različne tipologije oblik spletnega nasilja in pojasnili dinamiko tovrstnega nasilja. Nadalje smo izpostavili še dejavnike, ki spodbujajo širjenje pojava spletnega nasilja, posledice spletnega nasilja za žrtev, temeljne značilnosti storilcev spletnega nasilja in odzivanje na spletno nasilje. Spletno nasilje smo opredelili tudi z vidika kazenskega prava. V nadaljevanju teoretičnega dela smo pojav spletnega nasilja umestili v šolski prostor. Pri tem smo najprej izpostavili pomen digitalne pismenosti osnovnošolcev in preventivnih dejavnosti ter že obstoječih oblik pomoči na področju spletnega nasilja. V zadnjem delu teoretičnega dela naloge pa smo s pomočjo že obstoječe teorije opredelili vlogo šolske svetovalne službe pri obravnavi spletnega nasilja med osnovnošolci. V drugem, empiričnem delu naloge smo izhajali iz predpostavke, da ima šolski svetovalni delavec, ki ima znanje in spretnosti za vodenje svetovalnega pogovora ter za delo z različnimi posamezniki in skupinami, pri obravnavi medvrstniškega spletnega nasilja pomembno vlogo. Tako smo v kvalitativni raziskavi med svetovalnimi delavci iskali odgovore na pet vsebinskih sklopov raziskovalnih vprašanj: splošno o spletnem nasilju med mladimi, obravnava spletnega nasilja med osnovnošolci, usposobljenost šolskih svetovalnih delavcev na področju obravnave spletnega nasilja, ovire in izzivi na področju spletnega nasilja, pozitivne oziroma negativne izkušnje pri obravnavi medvrstniškega spletnega nasilja. Dobljeni rezultati potrjujejo, da je šolska svetovalna služba pomemben člen, ko se med učenci pojavi primer medvrstniškega spletnega nasilja. Šolski svetovalni delavci poročajo, da prepoznajo žrtev, da se na pojav spletnega nasilja med vrstniki vedno odzovejo, imajo osnovna znanja in spretnosti za delo z vsemi akterji medvrstniškega spletnega nasilja, izvajajo oziroma sodelujejo pri organizaciji in izvedbi preventivnih dejavnosti na tem področju, poznajo že obstoječe zunanje institucije, ki se ukvarjajo s spletnim nasiljem in so jim na ta način v pomoč tako pri obravnavi medvrstniškega spletnega nasilja kot tudi pri organizaciji ter izvedbi preventivnih dejavnosti. Prav tako pa intervjuvani šolski svetovalni delavci poročajo, da dobro poznajo tudi kazensko zakonodajo na področju spletnega nasilja. Na koncu smo opozorili tudi na določene vidike, ki jih je v povezavi z vlogo šolske svetovalne službe pri obravnavi spletnega nasilja med osnovnošolci v prihodnje smiselno še raziskati, izpopolniti in strokovno razvijati. To so: opredelitev pojma in oblik spletnega nasilja, oblikovanje jasnih protokolov o odzivanju in postopanju pri obravnavi spletnega nasilja, opredelitev vloge in pristojnosti akterjev medvrstniškega spletnega nasilja, stalno spremljanje dogajanja na področju, umeščanje pedagoškega in pravnega znanja ter spretnosti s področja medvrstniškega spletnega nasilja v študijske programe in programe dodatnega strokovnega izpopolnjevanja, organizacija in izvajanje dodatnih strokovnih izobraževanji in preventivnih dejavnosti na temo spletnega nasilja ter izpostavljanja pomena povezovanja šolske svetovalne službe z zunanjimi strokovnjaki in institucijami s tega področja.

Language:Slovenian
Keywords:medvrstniško nasilje, spletno nasilje, osnovnošolci, šolska svetovalna služba, obravnava spletnega nasilja
Work type:Master's thesis/paper (mb22)
Organization:FF - Faculty of Arts
Year:2019
Views:465
Downloads:183
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
 
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only to logged in users.
:
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:The role of the school counselor in cases of cyberbullying among primary school children
Abstract:
The master's thesis put forward the importance of the school counselor in cases of cyberbullying among primary school children. We focused primarily on the role of school counselor in dealing with the victim, the person who caused violent behaviour, observants and, in this context, the role of counselor in cooperation with parents, school management and external institutions. In the first, theoretical part of the thesis, we first identified peer violence in school. Furthermore, we presented the specifics of cyberbullying, various typologies and forms of cyberbullying, and explained the dynamics of such violence. We further highlighted the factors that drive the spread of cyberbullying among peers, the consequences of cyberbullying for the victim, the basic characteristics of the perpetrators of cyberbullying and the response to cyberbullying. We also define cyberbullying from a criminal law perspective. In the continuation of the theoretical work we have placed the phenomenon of cyberbullying in the school environment. We also highlighted the importance of digital literacy for primary school children and preventative activities, as well as existing forms of assistance in the field of cyberbullying. In the last section of the theoretical part of the thesis, we have identified the role of the school counselling service in addressing cyberbullying among primary school children, using the existing theory. In the second, empirical part of the thesis, we followed the assumption that the school counselor, who has the knowledge and skills to conduct counselling conversations and to work with different individuals and groups, plays an important role in the treatment of peer violence online. Thus, in a qualitative survey among counselors, we sought answers to five substantive sets of research questions: general on cyberbullying among young people, treatment of cyberbullying among primary school students, competence of school counselors in the field of cyberbullying, obstacles and challenges in the field of cyberbullying, positive or negative experiences in dealing with peer violence online. The results from the survey confirmed that the school counselling service plays important role when a case of peer bullying occurs among students. School counselors included in survey recognized the victim, also they are always responsive to the occurrence of cyberbullying, have basic skills to work with all perpetrators of cyberbullying, they perform or participate in the organization and implementation of preventative activities in this matter, they know pre-existing external institutions that deal with cyberbullying and thus help them both to deal with cyberbullying and to organize and carry out preventive activities. Also, the school counselors interviewed report that they are well aware of criminal law in the area of cyberbullying. Finally, we highlighted certain aspects that, in connection with the role of the school counselling service in addressing cyberbullying among elementary school students, are important to investigate, refine and professionally develop it in the future, These are: defining the concept and forms of cyberbullying, developing specific protocols and guidelines on how to respond on cyberbullying, defining the role and responsibilities of cyberbullying actors, continuous monitoring of developments in the field, placing pedagogical and legal knowledge and skills in the field of cyberbullying in study programs and further professional development programs, organization and implementation of additional professional education and preventive activities on the topic of cyberbullying and highlighting the importance of linking the school counselling service with external experts and institutions involved in this cyberbullying.

Keywords:peer violence, cyberbullying, elementary school children, school counselling, dealing with cyberbullying.

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back