izpis_h1_title_alt

Vloga medicinskih sester pri opolnomočenju pacientov s kroničnimi obolenji: pregled literature : diplomsko delo
ID Koren, Tina (Author), ID Milavec Kapun, Marija (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window, ID Gogova, Tina (Comentor)

.pdfPDF - Presentation file, Download (1,02 MB)
MD5: C4F000CD103C5BCD57697DC309F488F1

Abstract
Uvod: Poglavitni vzrok smrtnosti v razvitem svetu, kamor se uvršča tudi Slovenija, so kronične nenalezljive bolezni. Velik delež teh bolezni je mogoče preprečiti z zmanjšanjem dejavnikov tveganj. Koncept opolnomočenja lahko pripomore k posameznikovem zdravju in dobremu počutju, zato je pomembno, da ga poznajo vsi zdravstveni delavci in ga uporabljajo pri svojem delu. Namen: Namen diplomskega dela je opredeliti vlogo medicinske sestre pri opolnomočenju pacientov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. Cilj diplomskega dela je ugotoviti, s katerimi ukrepi medicinska sestra v patronažnem varstvu lahko vpliva na opolnomočenje pacientov s kroničnimi nenalezljivi boleznimi. Metode dela: Uporabljena je bila deskriptivna metoda dela s pregledom strokovne in znanstvene literature v angleškem jeziku, ki je bila pridobljena preko spletnega portala Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani ter bibliografskih podatkovnih baz MEDLINE, CINAHL with Full Text in z informacijskim servisom ScienceDirect. V pregled je bilo vključenih 13 člankov. Rezultati: Ukrepe, s katerimi lahko medicinska sestra vpliva na opolnomočenje pri obravnavi pacientov s kroničnimi nenalezljivi boleznimi, lahko razdelimo na dve skupini. Pri prvi skupini je izpostavljena interakcija med medicinsko sestro in pacientom, pri drugi pa odnos medicinske sestre do promocije zdravja in zdravega življenjskega sloga. V skupino interakcij, povezanih s pacientom, smo uvrstili zdravstveno nego, ki temelji na opolnomočenju, celostno obravnavo družine in spodbujanje k zdravstveni pismenosti. V skupino odnosov, povezanih z medicinsko sestro, smo uvrstili vplive na opolnomočenje z odnosom medicinske sestre do promocije zdravja in zdravega življenjskega sloga pri delovnih aktivnostih medicinskih sester. Razprava in sklep: Način opolnomočenja je potrebno prilagoditi potrebam vsakega posameznika. Znanje in spretnost komuniciranja medicinske sestre v patronažnem varstvu sta ključnega pomena pri promociji zdravja in opolnomočenju. Zdravstveni sistem bi moral medicinski sestri v patronažnem varstvu omogočiti več strokovnega usposabljanja in izobraževanja na tem področju. Saj menimo, da lahko s pravim pristopom in primerno komunikacijo dosežemo spremembe pri obnašanju pacientov glede zdravega življenjskega sloga. Pomembno je, da v ta proces vključimo tudi tiste, ki ne pokažejo takojšnjega interesa za opolnomočenje.

Language:Slovenian
Keywords:samovodenje bolezni, samooskrba, kronične nenalezljive bolezni, zdravstvena nega.
Work type:Bachelor thesis/paper
Organization:ZF - Faculty of Health Sciences
Year:2018
PID:20.500.12556/RUL-103795 This link opens in a new window
COBISS.SI-ID:5496683 This link opens in a new window
Publication date in RUL:26.09.2018
Views:2861
Downloads:587
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:Nurses role in patient empowerment with chronic diseases: literature review : diploma work
Abstract:
Introduction: The main reason for mortality in the developed world to which Slovenia is also classified is noncommunicable diseases. A great share of these diseases can be prevented by reducing the factors of risk. The concept of empowerment can contribute to an individual’s health and well-being. Therefore, it is important that all health workers are familiar with it and use it when working. Purpose: The purpose of the bachelor’s thesis is to define the role of a nurse in the empowerment of the patients with noncommunicable diseases. The goal of the bachelor’s thesis is to ascertain by which measures the nurse in community health nursing can influence the empowerment of the patients with noncommunicable diseases. Methods: The descriptive method of work was used with the review of the scientific literature in the English language. The latter was acquired through the web portal of the Digital Library of the University of Ljubljana, bibliographical databases MEDLINE, CINAHL with Full Text, and through the information service ScienceDirect. 13 articles were included in the review. Results: The measures that a nurse can influence on empowerment in treating patients with chronic noncommunicable diseases can be divided into two groups. In the first group is exposed interaction between the nurse and the patient. In the second group is the relationship of the nurse with the health promotion and healthy lifestyle. Into the group of interactions connected with the patient, we listed the health care which is based on the empowerment, an integral treatment of the family, and encouragement to health literacy. Into the group of interactions, connected with the nurse, we listed the influences on the empowerment by means of relationship of the nurse towards the promotion of health and a healthy lifestyle in working activities of the nurses. Discussion and conclusion: The way of the empowerment has to be adapted to the needs of every individual. Knowledge and skill of communicating of the nurse in community health nursing are essential in the promotion of the health and empowerment. The health system should enable the nurse in community health nursing with more professional training and education in this field. We believe that with the right approach and appropriate communication we can achieve changes in the behavior of patients about a healthy lifestyle. It is important that we include in this process also those who do not show immediate interest for empowerment.

Keywords:self-management, self-care, noncommunicable chronic diseases, health nursing.

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back